แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทากาศ ที่ 530/2563 536
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ 529/2563 227
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการปลัดเทศบาล ที่ 528/2563 306
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาล ที่ 474/2563 135
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 661
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 430
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 460
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 492
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 762
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 522