อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล รักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลทากาศจัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล รักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งมอบป้ายหลักการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาวินัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ โดยมีนายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรให้ความรู้