แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 321
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 414
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส. ชพ. ชช. 450
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ชง ชก. 268
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีสอบราคา 434
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e – Market 438
มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธี e - bidding 246
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น 277
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ 294

หมวดหมู่รอง