:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกษิรา เมืองสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสนธยา สมอุทัย
พนักงานขับรถยนต์
นายประพันธ์ ใชยโยกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายถิรวัฒน์ วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน สารกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบุญ ศรีติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทวีศักดิ์ คำมี
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรกฤษณ์ เจอกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอชิรญาณ์ เจริญสุข
คนงาน
นางศิวาพร ใจกาศ
คนงาน
นายสมนึก ผัดกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นางศรีสุข ใจกาศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวภาวนา ญาณะโรจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุดารัตน์ นันตากาศ
คนงาน
นายศุภกิตติ์ อิวกาศ
จ้างเหมาบริการ
นางธนิษฐา มั่นหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพัฒนียา ติ๊บบุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฐมพงค์ ไชยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ เกษางาม
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายวรภพ ธรรมสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสินชัย ดิษสุข
พนักงานดับเพลิง
นายเสนี ผัดกาศ
พนักงานดับเพลิง