:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกษิรา เมืองสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพัฒนียา ติ๊บบุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวภาวนา ญาณะโรจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปฐมพงค์ ไชยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธนิษฐา มั่นหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจารุวรรณ เกษางาม
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสมาน สารกาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบุญ ศรีติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสินชัย ดิษสุข
พนักงานดับเพลิง
นายถิรวัฒน์ วิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
นายสนธยา สมอุทัย
พนักงานขับรถยนต์
นายประพันธ์ ใชยโยกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายทวีศักดิ์ คำมี
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก ผัดกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรกฤษณ์ เจอกาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายวรภพ ธรรมสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายเสนี ผัดกาศ
พนักงานดับเพลิง
นางศิวาพร ใจกาศ
คนงาน
นางสุดารัตน์ นันตากาศ
คนงาน
นางสาวอชิรญาณ์ เจริญสุข
คนงาน
นายศุภกิตติ์ อิวกาศ
จ้างเหมาบริการ
นางศรีสุข ใจกาศ
จ้างเหมาบริการ