:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางสุวรรณา เดคำกาศ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว
นางสาวอำไพ มากาศ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 5 บ้านเกาะทราย
นางเพ็ญศรี กันทะวัง
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทากาศ
นางวันเพ็ญ รินกาศ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านศรีป้าน
นางสาวนิตยา ปวนกาศ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแพะริมน้ำ