:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายพบ เปลี่ยววิญญา
ปลัดเทศบาล
นายองอาจ ชัยชนะยานนท์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปรีณ์ยา จอมทัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิษณุ มั่นหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายองอาจ ชัยชนะยานนท์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายจำเริญ ธัญญะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา