:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายบัญญัติ กิติกาศ
นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
โทร 081-992-6520
นายบรรจงค์ สารกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
โทร 090-892-6840
นายศรีประเสริฐ มูลกาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
โทร 095-676-7885
นายอนันต์ จินะกาศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
โทร 084-168-1695
นายนิคม วงศ์พนัสสัก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
โทร 095-724-8640
นายพบ เปลี่ยววิญญา
ปลัดเทศบาล
065-5941953
นายองอาจ ชัยชนะยานนท์
รองปลัดเทศบาล
091-0726416