:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
กองช่าง
นายพิษณุ มั่นหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณธิดา มโนกิตรดากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเทวฤทธิ์ สีแจ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปริญญา ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า