:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
กองการศึกษา
นายจำเริญ ธัญญะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางนันท์นภัส เจอกาศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนันท์นภัส เจอกาศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางภัทธานุช ธรรมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภัทธานุช ธรรมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจำเริญ ธัญญะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบุญส่ง อินต๊ะกาศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพิศมัย จันทร์กล้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธัญญา เป็งกาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวสุภาพร แปงกาศ
คนงาน
นางญาณี เรือนสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
นางยุพา สุภากาศ
จ้างเหมาบริการ
นางจินตนา รัตนแจ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยวรรณ ไชยวงค์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
(กลุ่มการเงิน/บัญชี/พัสดุ)
นายสมพร คำมากาศ
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)
นายวินัย สุภากาศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอำพร หล้ากาศ
จ้างเหมาบริการ
นางประไพ กาศมะคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัมพิกา สิทธิรักษ์
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)
นางสาวจิราภรณ์ อุตมะโน
ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย)
นางสาวนก บุตร์ดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
นางสาวธมลวรรณ หล้ากาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจินตนา กันคำกาศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวโศภิต ปุกปิงกาศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวนงคราญ ปุดพรมกาศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุฤทัย ดิลกพาณิชย์กุล
จ้างเหมาบริการ