:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
กองคลัง
นางปรีณ์ยา จอมทัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดวงอัมพร มากาศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายสว่าง หล้ากาศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวรณัน นาพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเบญจมาศ ติ๊บมะโน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายสถิระ สังขนานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวไพรินทร์ ไชยวงษา
คนงานทั่วไป
นางสาวอภิสรา รินฟอง
จ้างเหมาบริการ