:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิเชียร ทองจินดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ
นางสาวอำไพ มากาศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ
นายจำนงค์ นันตากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นายณรงค์ ชุ่มกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นายวิรัตน์ เรือนคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นายวิเชียร ทองจินดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นานสนั่น อินทร์จักร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นายไกรษร อ๋อมใจกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 1
นานสนั่น นวลสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2
นายอิ่นแก้ว ต๊ะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2
นายมนตรี วงศ์นันตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2
นางสาวอำไพ มากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2
นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2
นายบรรจง จอมเมืองกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ เขต 2