ประวัตินายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

นายแสวงชัย   ยศกาศ

คำแถลงนโยบาย

 

                         

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

วันเกิด วันที่ 13 กรกฎาคม 2500

ที่อยู่ 67 หมู่ 5 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประวัติการทำงาน

ปี 2528 - 2530                    ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ปี 2530 - 2543                    ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลทากาศ

ปี 2543 –2551                    ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน (สองสมัย)

ปี 2553 - 2555                    ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ปี 2556 - ปัจจุบัน                 ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

 

ตามที่เทศบาลตำบลทากาศได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ  เมื่อวันอาทิตย์ที่  31 มีนาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดย นายแสวงชัย ยศกาศ ได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

 

สำหรับแนวทางในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลทากาศ นั้น นายแสวงชัย  ยศกาศ ได้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเทศบาลตำบลทากาศ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของการทำงานที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลทากาศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการให้บริการต่อประชาชน นายแสวงชัย  ยศกาศ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนดุจญาติ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ตามคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลทากาศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ว่า

“บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาเทศบาลตำบลทากาศ ตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลทากาศ  กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลทากาศให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดี    กินดี  มีการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทันสมัย  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สร้างพลังเครือข่ายทางสังคมของเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ  ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้น ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลทากาศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ  พันธกิจ บังเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส ในการปฏิบัติงานทุกระดับ กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลทากาศ  ดังนี้

1.       ด้านการเกษตร

- ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แปลงนาสาธิตเพื่อสนับสนุนพันธ์ข้าวอย่างทั่วถึง

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ครอบครุม ทุกหมู่บ้าน

- สร้างถนน  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เข้าสู่ไร่นาในเขตเทศบาล

2.       ด้านการศึกษา

- ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

- สนับสนุน พัฒนา กิจกรรม , ทุนการศึกษา, เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  จัดหลักสูตรสอนคอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศฟรี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3.       ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกภาคส่วน

และทุกองค์กร

- สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำเทศบาล  ให้เกิดการพัฒนาสามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

4.       ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว

- ส่งเสริม  พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ผลิตสินค้าสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด จัดตั้งศูนย์จัดหางานและพัฒนาทักษะอาชีพ  เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะและรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน

- ส่งเสริม และพัฒนาระบบตลาดของสินค้าทุกชนิดในท้องถิ่น เพื่อยกระดับ

รายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน

- ส่งเสริมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Eco-Tourism & Home

stay) เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

5.       ด้านสาธารณสุข  สวัสดิการชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม,กองทุน,สวัสดิการ  ด้านสาธารณสุข  คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่ม

องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เช่น ผู้สูงอายุ  แม่บ้าน  อสม. ตำรวจบ้าน อปพร.  เยาวชนฯลฯ , จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อให้ตรงเวลา , จัดตั้งศูนย์นันทนาการและคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย  อุปกรณ์กีฬา  พัฒนาลานกีฬา สวนสุขภาพ  ส่งเสริมการกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ

- ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคม

- จัดตั้ง ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ  อุบัติภัย เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลดการเกิด

อุบัติเหตุ และอุบัติภัย

- จัดเก็บขยะให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระบบ  สนับสนุนการแปรรูปขยะ(Recycle)

ให้นำกลับมาใช้ใหม่

-         การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้สะอาด  น่าอยู่อาศัย

 

6.       ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

-         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ พนังกันตลิ่ง 

ซ่อมแซมถนน แก้ปัญหาให้ตรงจุด  ตรงประเด็น  เน้นทำงานพัฒนาเชิงประสานงานการมี

ส่วนร่วมของชุมชน  สอดคล้องกับความต้องการ งานเดิมที่ดีสานต่อ  ก่อเกิดงานใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

7.       ด้านการเมือง  การปกครอง และการบริการองค์กรท้องถิ่น 

-         บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกัน

พัฒนา  ตรวจสอบได้

-         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  การบริการของเทศบาล เพื่อความพึงพอใจ

สูงสุดของประชาชน

-         ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

-         ประสานงานกับองค์กรภายนอก เพื่อผลักดันโครงการ งบประมาณพัฒนา

ท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม

 

          นโยบายที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลทากาศในวันนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนฐานความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักความเสมอภาค  รวดเร็ว  โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของ พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ  และเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ก็ต้องอาศัยฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร  ซึ่งฝ่ายบริหารประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลทุกท่าน เป็นกลไกขับเคลื่อน  ให้การบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาที่ทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสภาฯ ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  นั่นคือสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ณ  ที่นี้  โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น   เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  กระผมขอเรียนว่าจะมุ่งดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ   โดยจะนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยจัดทำวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานโครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

                   สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ จะได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ  ข้าราชการ  พนักงานทุกท่าน เป็นอย่างดี   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชน  และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลทากาศ ต่อไป”

Attachments:
Download this file (Admin_p.pdf)คำแถลงนโยบาย[ ]70 kB