ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

           

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย
                     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                     - ภาษีป้าย
                     - ภาษีบำรุงท้องที่
                     - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
                     - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
          สำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ อธิบายโดยสังเขปไว้ดังนี้

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น
          - โรงเรือน หมายความถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หอพัก สนามม้า สนามมวย คลังสินค้า เรือนแพ ฯลฯ
          - สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร เช่น ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร 
           - ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องซึ่งใช้ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
           - ที่ดิน หมายถึงรวมถึง ทางน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำ ด้วยทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475)

1. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    1.1  ให้เช่า / ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า
    1.2  ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น
    1.3  ใช้เป็นสำนักงาน / สถานประกอบการพาณิชย์
    1.4  ใช้เป็นท่าเรือเมล์ เรือจ้าง
    1.5  โรงเรือนที่เจ้าของอยู่เอง แต่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือไว้สินค้า / เก็บยานพาหนะเพื่อหาประโยชน์
    1.6  ทำเป็นโรงเรือนหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
    1.7  ใช้เพื่อหาประโยชน์อื่น เช่น สนามมวย บ่อนไก่ สนามแข่งรถ
    1.8  แพ ให้ผู้อื่นอาศัย / ใช้หาประโยชน์ เช่น ประกอบการค้า ไว้สินค้า / ให้เช่า
2. ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 ที่ดินซึ่งใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส ลานจอดรถให้เช่า

กำหนดระยะเวลายื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

     ภาษีป้าย
                 เป็นภาษีระดับท้องถิ่นที่ต้องชำระเป็นรายปี โดยเก็บจากหน่วยธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคและคำนวณเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าแสดงสถานประกอบกิจการและชื่อของธุรกิจ
                  ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น หรือเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำโดยวิธีอื่น
                  ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

                   ภาษีบำรุงท้องที่ 
                    ภาษีบำรุงท้องที่ คือภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีในราคาปานกลางของที่ดินปีละครั้ง ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                    ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีน้ำ
                    เจ้าของที่ดิน คือ บุคคล คณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นธรรมสิทธิ์ของเอกชน
                    ราคาปานกลางของที่ดิน คือ มูลค่ากลางของที่ดิน ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถึงกำหนดโดยคณะกรรมการ ปกติกระทำกัน 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง
                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา และที่ที่มีน้ำซึ่งบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจะต้องเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

          การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน 
                    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                    ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
                    2.ภาษีป้าย 
                    ในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ 
                    3.ภาษีบำรุงท้องที่ 
                    ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 ( แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น) ปีต่อมาให้ชำระภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ 4 ปี / ครั้ง ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

 

 

ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

อาคาร หมายความว่า
                    1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
                    2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
                    3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
                    4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย
                          – ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
                          – ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาด หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
                    5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ
                    6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

          ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต
        1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ล้วน
        2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
              2.1 เพิ่มหรือขยายพ้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป
              2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
              2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
              2.4 เปลี่ยน เสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
              2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ
       3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
       4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

          

 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
                    - แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง อย่างละ 5 ชุด
                    - สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง
                    - สะเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

          เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
                    - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
                    - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
                    - หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน)
                    - หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น)
                    - หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ( กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505และ พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)
                    - รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นสำคัญ)
                    - แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)
                    - แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด (กรณีจัดทำประตูหน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว)

          การพิจารณา
                    ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

          การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจำบ้าน
                    - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                    - แบบแปลน 1 ชุด
                    - สำเนาทะเบียนบ้าน
                    - สำเนาบัตรประชาชน
                    - รูปถ่ายอาคาร 1 รูป
          เลขหมายประจำบ้าน มีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ ส่งถึงบ้าน

 

 

 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

- ใบอนุญาตก่อสร้าง

ฉบับละ 20 บาท

 

- ใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ 10 บาท

 

- ใบอนุญาตรื้อถอน

ฉบับละ 10 บาท

 

- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

ฉบับละ 20 บาท

 

- ใบรับรอง

ฉบับละ 10 บาท

 

- ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง

ฉบับละ 5 บาท
         

 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

- อาคารสูงไม่เกินสองชั้น

ตรม. ละ 0.50 บาท

 

- อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น

ตรม.ละ 2 บาท

 

- อาคารสี่ชั้นขึ้นไป

ตรม.ละ 4 บาท

 

- ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง ฯลฯ

เมตรละ 1 บาท

 

 

Prev Next

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหมื่นข้าว

22-11-2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหมื่นข้าว

Read more

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเสียน้ำทุ่งกาด

01-11-2564

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเสียน้ำทุ่งกาด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ

01-11-2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ

Read more

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ

01-11-2564

ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟะลท์ติกคอนกรีต บ้านทากาศ

Read more

รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

07-10-2564

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหล...

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07-10-2564

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Read more

ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ

15-09-2564

ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง ปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ ...

Read more

มาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

19-07-2564

มาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Read more

*** ร่วมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก” ด้วยมาตรการ 5 ป. 1 ข. ได้แก่ 1.ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 5.ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที 1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้ กระถางต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ***

จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม "จิตอาสาทากาศ" ภายใต้กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำทา...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทา [ ... ]

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ-แพะเหนือ...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับ [ ... ]

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทากาศติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทากาศ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับ [ ... ]

การประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศการประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทากาศ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2...

วันที่ 11 พฤศจิกายน นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้มอบหมายให้ นานศรีประเสริ [ ... ]

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเกาะทรายติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเกาะทราย...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับ [ ... ]

ติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าวติดตามการดำเนินงานเป่าน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหมื่นข้าว...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การสนับสน [ ... ]

ประชุมตามโครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติโครงการประชุมตามโครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติโครงการ...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริ [ ... ]

ต้อนรับ คณะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนต้อนรับ คณะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะนายกเ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

Prev Next

รับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัต…

27-09-2559 Hits:1139 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัตต์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ โดยนายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ในการเข้ารับ วิทยุสื่อสาร แบบประจำที่ ขนาด 30 วัตต์ จาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานติดต่อสื่อสาร สั่งการ และการรับแจ้งเหตุสาธารณภัยในจังหวัดลำพูน และ ประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ประสบภัยต่างๆ  

Read more

ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื…

27-09-2559 Hits:1148 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมวลภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่หมู่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 15-24ก.ย.59 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม และ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10,14,15,16 ตำบลทากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัยเมื่อ วันนี้ 14 กันยายน 2559 ส่งผลให้ สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำแม่ขะนาด บ้านดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ พังเสียหาย 1...

Read more

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เ…

24-08-2559 Hits:598 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทากาศ จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559 วันนี้(19 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นคืนชีพ,การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด (ทีมวิทยากร...

Read more

มอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเห…

31-05-2559 Hits:1212 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย)

วันนี้ (1พฤษภาคม 2559) เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ ในการมอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ ทั้งนี้เหตุวาตภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ช่วงเวลาประมาณ 14.00 – 16.30 น. พบ ผู้ประสบวาตภัย ทั้งสิ้น 55 ครัวเรือน...

Read more

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุ…

31-05-2559 Hits:1321 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลทากาศ จัดโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 เพื่อ ร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร ให้บริการห้องน้ำสะอาด และช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ และบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการตั้งจุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู

Read more

โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอ…

27-01-2559 Hits:1163 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการ    เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ************************************************************************************* ๑.    หลักการและเหตุผล ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อมุ่งเน้น ใช้การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน  ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับในระดับพื้นที่ โดยการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน...

Read more

โครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกค…

27-01-2559 Hits:1336 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลทากาศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ป้องกันแก้ไข ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อร่วมเป็นการให้ความรู้และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศ โดยมีทีมวิทยากร จากสถานีควบคุมไฟป่า ลำพูน ได้เข้ามาให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้มีความรู้เท่าทันภัยของไฟป่าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาหมอกควัน อีกทั้ง ยังแนะนำวิธีการดับไฟ และการใช้อุปกรณ์การดับไฟต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Read more

จัดการจราจรและรักษาความสงบในงานตรวจติดตา…

17-09-2558 Hits:1376 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดการจราจรและรักษาความสงบในงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันอาทิตย์ (13 ก.ย.58) เวลา 09 .00 น ณ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทากาศ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลทากาศ เข้าทำหน้าที่จัดการจรและรักาาความสงบเรียบร้อย ในการต้อนรับ คณะตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน (ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นไปตามที่ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5”  โดยกิจกรรมงานประกอบด้วย มหกรรมตลาดนัดหมู่บ้านรักษาศีล 5...

Read more

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นแก่ราษฎร…

08-06-2558 Hits:1217 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

วันนี้(16 พ.ค.2558) ช่วงเวลาประมาณ 15.00–16.00 น. ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ขึ้นในเขตเทศบาลตำบลทากาศ จากการออกสำรวจความเสียหาย พบว่ามีพื้นที่ประสบเหตุวาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ราษฎรประสบวาตภัย จำนวน 10 ราย จาก 3 ครัวเรือน ทั้งนี้เทศบาลตำบลทากาศได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเบื้องต้นโดยการมอบกระเบื้องมุงหลังคา แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คำเตือนจากอุตุนิยมพยากรณ์อากาศ  ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน...

Read more

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย 7 …

11-05-2558 Hits:1256 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย 7 พ.ค.2558

ตามที่ ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ช่วงเวลาประมาณ 21.30–22.30 น. ของวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558 นั้นช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายพบ เปลี่ยววิญญา นำพนักงานเทศบาลตำบลทากาศ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันออกสำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ซึ่งพื้นที่ประสบเหตุวาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ และหมู่ที่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา...

Read more
Prev Next

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลทากาศ

01-01-2558

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เทศบาลตำบลทากาศ

ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ งานจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบล...

Read more

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

14-01-2557

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

            ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรม...

Read more