แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บทเรียนความรู้เฉพาะด้านการตรวจสอบภายใน 2565 19
เส้นทาางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2565 24
การดำเนินการที่มีความสอดคล้องรับตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ ทต.ทากาศ 29
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ2564-2566 25
ประกาศทต.ทากาศ เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 23
ประกาศทต.ทากาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25
ข้อบังคับทต.ทากาศว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทากาศ พ.ศ.2565 24
ระบบวิธีการทำงาน 396
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 458