ประกาศปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

ประกาศปิดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี 2559