ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc

เทศบาลตำบลทากาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ในการให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม”
 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือได้แก่เด็ก (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส) สตรี ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป) และคนพิการ ที่ประสบปัญหา 4 ปัญหา ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) ,การค้ามนุษย์ ,แรงงานเด็ก ,การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 
ด้านบทบาทของเทศบาลตำบลทากาศ จะทำหน้าที่คัดกรองและส่งต่อยัง OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยรับแจ้งเหตุ/เบาะแสต้องตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเหตุ/เบาะแสให้ชัดเจน, รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งได้จากการรับเหตุ เช่น ข้อมูลผู้ประสบปัญหา, คัดกรอง วิเคราะห์เบื้องต้นตามประเด็นปัญหา ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ, บันทึกข้อมูลลงสู่สู่ระบบ OSCC Application, ส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
หากพบเห็นปัญหาการค้ามนุษย์ การกระทำโดยใช้ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถแจ้งเหตุได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลทากาศ 053-574111 ต่อ 111 หรือ, สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง