ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทากาศ

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทากาศ
โดย พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ
 
การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้จัดขึ้น โดยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ในการที่จะเปิดศูนย์ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” พร้อมกันทั่วประเทศในทุกอำเภอ ณ ที่ทำการเทศบาล อำเภอละ ๑ แห่ง ที่ทำการ อบต.อำเภอละ ๑ แห่ง และที่ทำการ อบจ.ทุกจังหวัด โดยมีกิจกรรมที่ให้ดำเนินการในเบื้องต้น คือ
 
๑. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนหรือระหว่างประชาชนกับประชาชน
๒. ให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทั้งแก่พนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
๓. ช่วยเหลือทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้เงื่อนไข ตามระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด
๔.ช่วยเหลืออรรถคดี โดยจัดหาทนายความอาสา ดำเนินการทางศาลแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับ ความเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไข ตามระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด
 
การตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
เทศบาลตำบลทากาศ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน จัดบันทึกความร่วมมือ ในการเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนลำพูน  เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้ประสบปัญหาและไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓พร้อมกับ ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น จากสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน แก่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมายและการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือทางกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนการร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท และเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็น จนสามารถให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน อันเป็นการสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปรึกษากฎหมายต่าง ๆ ด้วยระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERCNCE)
 
เทศบาลตำบลทากาศ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ดังกล่าว หากท่านใดต้องการปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ก็สามารถมาติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตั้งอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.