ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ

          ในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับมอบศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ โดย นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน ได้เข้าไปศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการลดช่องว่างระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท 
          โดยศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง