ประวัติความเป็นมา

 
 
เทศบาลตำบลทากาศจัดตั้งขึ้นมาเมื่อใด? 
 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ระบุเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้

หมวดที่ 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

                มาตรา 281  ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ

                มาตรา 283  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การบริหาร  การบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครอบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ


                สุขาภิบาลเป็นรูปแบบ การปกครองท้องถิ่น รูปแบบแรกสุดในสังคมไทย นับแต่ได้มีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2535  หรือเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว2. การปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล

                นอกจากนี้สุขาภิบาลยังเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด ไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ หรือจำนวนประชากร  มักประกอบด้วยท้องที่ราว 4-6 หมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่ทุกหมู่บ้าน ในตำบลหนึ่งๆ มีสุขาภิบาลน้อยรายที่มีขนาดใหญ่ กินพื้นที่หลาย ๆ ตำบลรวมกัน            

              สุขาภิบาลเริ่มมีในปี พ.ศ. 2440 เมื่อมีการตรากฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า “พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รศ. 116”   มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการปกครองท้องถิ่นของตนเอง

                ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2448  ก็ได้ มีการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร  นับเป็นสุขาภิบาลในเขตหัวเมืองแห่งแรก  หน้าที่ของสุขาภิบาลเหล่านี้  คือการบูรณะหรือจัดสร้างถนนหนทาง  การรักษาความสะอาด การดูแลด้านสาธารณสุขและการจัดการศึกษาขั้นต้นให้แก่ประชาชน

(ประหยัด หงส์ทองคำ,การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช 2523 ) หน้า 38

 

3. จุดเริ่มต้นการก่อตั้งสุขาภิบาลทากาศ

                3.1  รายงานการประชุมสภาตำบลทากาศ ครั้งที่  17/2530  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2530  ณ ที่ทำการสภาตำบลทากาศ  เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลทากาศ  นายชูชัย อุตมชัย ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา  กล่าวว่าเนื่องจากอำเภอแม่ทา  ได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ  มีความเจริญขึ้นในระดับหนึ่ง สมควรที่จะยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาล โดยในเรื่องนี้ ทางอำเภอแม่ทาได้เสนอความเห็นไปยังจังหวัดลำพูน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2529  แล้ว

                ในการจัดตั้งเขตสุขาภิบาลนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะต้องดำเนินการดังนี้ 

1.      ต้องได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในเขตที่จะจัดตั้งเป็นเขตสุขาภิบาล

2.    ประชากรในเขตที่จะจัดตั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,500  คน

3.     มีพื้นที่ไม่เกิน 13 ตารางกิโลเมตร

4.     มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 400,000  บาท

การดำเนินงาน

1.      ในขั้นแรกจำเป็นต้องต้องรอให้มีสภาตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วพิจารณาพื้นที่ที่จะทำการจัดตั้ง

2.    ประชุมราษฎรในเขตที่จะจัดตั้งสุขาภิบาลต่อไป

3.     สำหรับรายได้นั้นในการคิดคำนวณนั้จะคิดจาก

(1)   ภาษีบำรุงท้องที่

(2) ภาษีโรงเรือน

(3)  ภาษีป้าย

มติที่ประชุม

ให้ดำเนินการจัดตั้งเขตสุขาภิบาลทากาศ  โดยกำหนดให้พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  6  ตำบลทากาศ  เป็นเขตสุขาภิบาล  และให้ผู้ใหญ่บ้านนัดประชุมราษฎรในพื้นที่ต่อไป

3.2  นายอินถา เป็งกาศ  ผู้ใหญ่บ้านทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ขณะนั้น)  ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530  เรื่องขอให้ยกฐานะบ้านทากาศ  หมู่ที่ 6  ตำบลทากาศ  เป็นเขตสุขาภิบาลปรากฏรายละเอียดดังนี้

                ด้วยบ้านทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน  เป็นหมู่บ้านที่มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดี  ราษฎรมีรายได้ดีพอควร มีความเจริญก้าวหน้า เป็นจุดศูนย์กลางในด้านการค้า  ในบริเวณแถบทางด้านใต้ของอำเภอแม่ทา  ราษฎรอยู่กันหนาแน่น ประกอบด้วยร้านค้าหลายแห่ง และตลาด  รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งของทางราชการหลายแห่ง  เช่น สถานีตำรวจภูธรตำบลทากาศ  สถานีอนามัย ไปรษณีย์-โทรเลข ประจำตำบล  หน่วยบริการไฟฟ้าย่อย ฯลฯ   ข้าฯ เห็นควรยกฐานะของบ้านทากาศ   หมู่ที่ 6  ตำบลทากาศเป็นเขตสุขาภิบาล  เพื่อสร้างความเจริญในด้านต่าง ๆ  ในเขตบ้านทากาศ ให้มากขึ้น              

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

3.3  บันทึกชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ของ นายสุกิจจา  กรุณานนท์ นายอำเภอแม่ทา  เมื่อวันที่  10 มกราคม  2531

                1.  สภาพของท้องถิ่นที่จะขอยกฐานะจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล

                                ตำบลทากาศมีเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและมีภูเขาเป็นบางส่วน  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย  สำหรับบ้านเกาะทรายหมู่ที่ 5  บ้านทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ และบ้านศรีป้าน หมู่ที่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  บางส่วน เป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายในระดับตำบลและหมู่บ้านข้างเคียง โดยมีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น  ประกอบด้วยอาคาร หลายแห่ง  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา ประมาณ  20 กิโลเมตร    และห่างจากตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ 20 กิโลเมตร  ตามถนนสายแม่ทา –  ท่าจักร  (ทางหลวงหมายเลข 1033)

2.    เหตุผลในการขอจัดตั้งสุขาภิบาลทากาศ

ด้วยบ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ ,บ้านทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ และบ้านศรีป้าน หมู่ที่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  บางส่วน  เป็นจุดศูนย์กลางการค้าขาย  ระหว่างหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ หลายแห่ง  เช่น สถานีตำบลภูธรตำบลทากาศ, สถานีอนามัยตำบลทากาศ  ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข ตำบลทากาศ, หน่วยไฟฟ้าย่อยตำบลทากาศ, โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง, โรงเรียนการประถมศึกษา 1 แห่ง ,วัดบ้านทากาศ 1 แห่ง

3.     ความจำเป็นในการขอจัดตั้งสุขาภิบาลทากาศ

เนื่องจากบริเวณบ้านเกาะทราย  หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ ,บ้านทากาศ หมู่ที่  6  ตำบลทากาศ  และบ้านศรีป้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทาขุมเงิน  บางส่วน  เป็นจัดที่มีความเจริญในด้านเป็นแหล่งค้าขายและเป็นที่จำหน่ายผลผลิตในด้านการเกษตรกรรม  แต่ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม รวมทั้งสาธารณูปโภคยังไม่มีการพัฒนาขึ้น  ทำให้เป็นอุปสรรคในการสร้างความเจริญในท้องที่ รวมทั้งชุมชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเริ่มหนาแน่นขึ้น  ขาดการระวังป้องกันในด้านสาธารณภัย อุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไม่มี  ระบบการทิ้งขยะไม่มีอาจเป็นแหล่งก่อให้ให้เกิดโรคร้ายขึ้นได้ การจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี

4.     สรุป

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  ถ้าบริเวณดังกล่าวไม่มีการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลแล้วจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้   จึงจำเป็นต้องยกฐานะบริเวณ บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5  บ้านทากาศ  หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ และบ้านศรีป้านหมู่ที่ 5 ตำบลทาขุมเงิน บางส่วนขึ้นเป็นสุขาภิบาล ซึ่งจะสามารถขจัดข้อปัญหาทางสาธารณูปโภค และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ อันจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่นต่อไป

 

3.4 บันทึกการตรวจสถานที่ตั้งสุขาภิบาลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน ของร้อยตรี ทัศพร จารุจินดา  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 9 (ขณะนั้น) ได้สรุปไว้ดังนี้

พื้นที่นี้ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เพราะมีความพร้อมในทุกด้านและเข้าหลักเกณฑ์ทุกประการ นอกจากนี้ชุมชนนับวันจะเจริญขึ้น เพราะมีทางหลวงแผ่นดินสาย 1033  แม่ทา – ท่าจักร ผ่าน ซึ่งถนนดังกล่าวมีรถวิ่งผ่านประจำวันประมาณ 500-1000 คันต่อวัน  เป็นถนนเชื่อมต่อหลายตำบลและอำเภอข้างเคียง มีสถานที่ราชการอยู่หลายแห่งอาทิเช่น  สถานีตำรวจภูธรตำบลทากาศ ซึ่งมีเขตรับผิดชอบ 2 ใน 3 ของอำเภอแม่ทา มีหน่วยไฟฟ้าย่อย สถานีอนามัย ไปรษณีย์ตำบลทากาศ และโรงเรียนมัธยม  ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง  มีร้านค้า ร้านจำหน่วยอุปกรณ์ก่อสร้าง  รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักและทำรายได้แก่ราษฎร จำนวน 6 แห่ง  มีจำนวนคนงานประจำวันประมาณ 580 คน  มีโรงสีข้าวขนาดกลาง 4 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มราษฎรผู้ใช้น้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำหรือระบบชลประทาน จลอดจนมีการซื้อขายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไปสู่ตลาดได้หลายทางและตลอดปี

3.5  ประกาศกระทวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2534

                ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลทากาศ  ตำบลทาขุมเงิน  และตำบลทาทุ่งหลวง  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495  จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลทากาศ  ตำบลทาขุมเงิน  และตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 109  ตอนที่ 53  เมื่อวันที่  22 เมษายน  2535

 

4.  การจัดตั้งเทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

                ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ส่วนที่ 1  การจัดตั้งเทศบาล               

                มาตรา 7 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล  เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้

                ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

                มาตรา 9  เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

 และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  ได้มีผลทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  ในวันอังคารที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542 นั้นก็หมายความว่า “ เทศบาลตำบลทากาศ”  ได้ก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันอังคารที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542   โดยมี  นายพิเชษฐ ตุ้ยกาศ  ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นคนแรก (15 กรกฎาคม 2542 - 12 ตุลาคม 2543)

 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลทากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง และมีหน้าที่ดังนี้

  สำนักปลัดเทศบาล     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล    และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ  การคว­บคุม การเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ    การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุม  การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล  การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาแบบปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษาและอาชีวศึกษา   งานการศึกษาปฐมวัย  งานโรงเรียน  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานส่งเสริมคุณภาพละมาตรฐานหลักสูตร  งานกิจกรรมนักเรียน  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และงานห้องสมุด  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   งานกีฬาและนันทนาการ    งานกิจการศาสนา   งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น  ๆ   ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ในปัจจุบัน

 

เทศบาลตำบลทากาศตั้งอยู่ที่ไหน ?
          เทศบาลตำบลทากาศ ตั้งอยู่ ณ เลขที่444 หมู่5บ้านเกาะทราย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5357-4111 , 0-5357-4
069 ศูนย์ป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ โทร. 0-5357-5118

XDfsdf

เทศบาลตำบลทากาศมีขอบเขตรับผิดชอบ (พื้นที่) ครอบคลุมบริเวณใดบ้าง ?
          เทศบาลตำบลทากาศมีพื้นที่รับผิดชอบ 4.62 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ดังนี้

ตำบลทากาศมี3 หมู่บ้านได้แก่
          -บ้านทากาศ หมู่ที่ 6
          -บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5
          -บ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลทาขุมเงิน 2หมู่บ้าน ได้แก่
       - บ้านศรีป้านหมู่ที่5 ตำบลทาขุมเงิน

         - บ้านแพะริมน้ำหมู่ที่11

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลทาทุ่งหลวง1หมู่บ้านได้แก่
          ่- บ้านทุ่งหลวงหมู่ที่1 ตำบลทาทุ่งหลวง

คณะผู้บริหารประกอบด้วย

 • นายบัญญัติ กิติกาศ     นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ

 • นายบรรจงค์ สารกาศ     รองนายกเทศมนตรี

 • นายศรีประเสริฐ มูลกาศ     รองนายกเทศมนตรี

 • นางเพ็ญศรี กันทะวัง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • นายอนันต์ จินะกาศ     เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ มีใครบ้าง ?
สมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วย

 • นายวิเชียร ทองจินดา     ประธานสภาฯ

 • นางสาวอำไพ มากาศ     รองประธานสภา

 • นายวิรัตน์ เรือนคำ     สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายสนั่น อินทร์จักร         สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายไกษร อ๋อมชัยกาศ     สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายจำนงค์ นันตากาศ     สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายวิเชียร ทองจินดา     สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายอิ่นแก้ว ต๊ะกาศ     สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • มนตรี วงค์นันตา    สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายสนั่น นวลสา    สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายบรรจง จอมเมืองกาศ    สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ    สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายองอาจ ชัยยานนท์    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทากาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ มาจากการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ . มีนาคม  ดำรงตำแหน่ง 4 ปี แต่ปี .

สภาพทั่วไป ?

ประชากร
                ประชากรข้อมูลจากแผนพัฒนาของ   เทศบาลตำบลทากาศ

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,344  ครัวเรือน  แบ่งเป็น

- ตำบลทากาศ              1,107 ครัวเรือน

- ตำบลทาชุมเงิน             222 ครัวเรือน

- ตำบลทาทุ่งหลวง             15ครัวเรือน

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 

หมู่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐานปี 2557

ข้อมูลปีพื้นฐานปี 2558

ประชากรเพิ่มขึ้น/ลดลง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ทาทุ่งหลวง

6

12

18

6

13

19

เพิ่มขึ้น

หมื่นข้าว

263

272

535

309

321

630

เพิ่มขึ้น

เกาะทราย

289

292

581

343

324

667

เพิ่มขึ้น

ทากาศ

423

499

922

541

639

1,180

เพิ่มขึ้น

ศรีป้าน

114

130

244

124

160

244

เพิ่มขึ้น

แพะริมน้ำ

156

146

302

157

147

304

เพิ่มขึ้น

รวม

1,251

1,351

2,602

1,480

1,604

3,084

เพิ่มขึ้น

 

ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ?

การคมนาคม การจราจร

               เขตเทศบาลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 แม่ทา - ท่าจักร  การเดินทางจากเทศบาลตำบลmทากาศถึงกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 690 กิโลเมตร    เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล มีจำนวน  113    สาย เป็นถนนลาดยาง 7 เส้น , เป็นถนน คสล. 39 เส้น , เป็นถนน คสม. 59 เส้น , เป็นถนนลูกรัง 8 เส้น  แม่น้ำ/คลอง  ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ  ในเขตเทศบาลตำบลทากาศมีแม่น้ำแม่ทาไหลผ่าน ไม่มีการใช้ทางสัญจรทางน้ำ

การประปา
               มีกิจการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ภายในเขตเทศบาลมีบ้านที่ใช้น้ำประปาจำนวน 1,239 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ )

การไฟฟ้า
               ภายในเขตเทศบาลมีการใช้ไฟฟ้ามีครบทั้งพื้นที่ และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลตำบลทากาศ

การสื่อสาร
               - โทรศัพท์  ภายในเขตเทศบาลมีการใช้โทรศัพท์เฉพาะบ้านพักเกือบทุกหลังคาเรือน โทรศัพท์สาธารณะ   7  เลขหมาย
               - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ  1  แห่ง
               - มีระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลทากาศให้บริการข่าวสารของทางราชการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะการใช้ที่ดิน­

 พื้นที่พักอาศัย

509.65

ไร่ 

 

 พื้นที่เกษตรกรรม

2,078.041

ไร่ 

 พื้นที่พาณิชยกรรม

18.506

ไร่

 

 พื้นที่อุตสาหกรรม

7.119

ไร่ 

 พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

7.129

ไร่ 

 

 พื้นที่ตั้งสถานที่ศึกษา

30.113

ไร่ 

 พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ

2.5

ไร่ 

 

 พื้นที่ว่าง

57.155

ไร่ 

 พื้นที่ศาสนสถาน/วัด/ศาลเจ้า

4.495

ไร่ 

 

 

 

 


ด้านเศรษฐกิจ ?

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

               โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  และรับจ้าง รายได้ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปานกลาง ประมาณ 25,000-32,000 บาท/คน/ปี

การพาณิชยกรรม/การบริการ

1.สถานประกอบการด้านพาณิชย์               

                ก  สถานีบริการน้ำมัน(ขนาดเล็ก)     4    แห่ง                    
                ข  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   -   แห่ง               
                ค  ตลาดสด   2  แห่ง                
                ง  ร้านค้าทั่วไป  แยกเป็น ร้านค้าของชำต่าง ๆ 20 ร้าน  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 8  ร้าน ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 2  ร้าน ร้านเสริมสวย 4  ร้าน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 ร้าน  ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน  1  ร้าน  อู่ซ่อมรถยนต์   จำนวน  3  ร้าน ร้านคอมพิวเตอร์ 1 ร้าน
2.สถานประกอบการด้านบริการ
                ก  โรงแรม(บ้านพักตากอากาศ)  1  แห่ง
                ข  ธนาคาร  2  แห่ง
                ค  โรงภาพยนตร์  -  แห่ง
                ง  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  28 แห่ง
การอุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลมีโรงสีขนาดเล็ก  2 แห่ง

การท่องเที่ยว 
                1.วัดทากาศ
                2.วัดหมื่นข้าว
                3.วัดศรีป้าน
                4.หมู่แกะสลักหมู่บ้านหมื่นข้าว
                5.สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับเทศบาลตำบลทากาศ คือ อ่างเก็บแม่กึม

ด้านสังคม ?
ชุมชน  ประกอบด้วย 9 ชุมชน
                1)  ชุมชนหมื่นข้าว
                2)  ชุมชนบ้านเหล่า
                3)  ชุมชนเกาะทราย
                4)  ชุมชนดอนทุ่งโป่ง
                5)  ชุมชนดอนใหม่ - หล่ายต้า
                6)  ชุมชนหัวช้างหางบ้าน
                7)  ชุมชนเด่นหัวริน
                8)  ชุมชนแพะใต้
                9)  ชุมชนแพะริมน้ำ

ศาสนา

1.

ผู้นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ

100

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

2.

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

3.

ผู้นับถือศาสนาคริสต์

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

4.

ผู้นับถือศาสนาอื่น

ร้อยละ

-

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

 

วัฒนธรรม
                ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  คือ  ประเพณีงานสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 15-18  เมษายนของทุกปี ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในลอยกระทงของทุกปี  กิจกรรมที่สำคัญที่จัดในงานประเพณีคือ   การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

การศึกษาปี 2550

สังกัด/จำนวน ท้องถิ่น สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวฯ รวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน(จำนวนเด็ก)
-  -  -  -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวนเด็ก)
60  -  - 60
ระดับก่อนประถมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
- 3  - 3
จำนวนห้องเรียน
- 6  -  6
จำนวนนักเรียน
- 46  - 46
จำนวนครู อาจารย์
- 4  - 4
ระดับประถมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 - 3  - 3
จำนวนห้องเรียน
 - 18  - 18
จำนวนนักเรียน
 - 276  - 276
จำนวนครู อาจารย์
 - 24  - 8
ระดับมัธยมศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 -  1  -  1
จำนวนห้องเรียน
 - 21  - 21
จำนวนนักเรียน
 - 705  - 705
จำนวนครู อาจารย์
 - 48  - 48
ระดับอาชีวศึกษา
           
จำนวนโรงเรียน
 -  -  -
จำนวนห้องเรียน
 -  -  -
 จำนวนนักเรียน
 -  -  -
จำนวนครู อาจารย์
 -  -  -

กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

 1.

 สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน

4

 แห่ง

 2.

 สนามฟุตบอล จำนวน

2

 แห่ง

 3.

 สนามบาสเก็ตบอล จำนวน

5

 แห่ง

 4.

 สนามตะกร้อ จำนวน

5

 แห่ง

 5.

 สวนสาธารณะ จำนวน

2

 แห่ง

 6.

 สนามเด็กเล่น จำนวน

-

 แห่ง

 


สาธารณสุข

               ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ มีศูนย์สุขภาพชุมชน 1  แห่ง  และมีคลีนิคเอกชนที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน 3 แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  2550  2 ครั้ง
               ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิง  (สวนลำใย และป่าข้างทาง) ในรอบปีที่ผ่านมา
               - คิดเป็นผู้เสียชีวิต    -  คน
               - บาดเจ็บ    -  คน
               - ทรัพย์สินมูลค่า   -  บาท
               2. รถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน     1  คัน  แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
               - คันที่  1    จุน้ำได้    4,000  ลิตร
               3. รถกู้ภัย   จำนวน  2  คัน
               4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  1  เครื่อง
               5. พนักงานดับเพลิง  -  คน
               6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  100   คน
               7. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา   2  ครั้ง ซ้อมย่อย / ฝึกฝนการปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ?

ภูมิอากาศ
               อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน ในฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก และฤดูหนาวจะไม่หนาวมากเกินไป

แหล่งน้ำ
               - แม่น้ำ  1  แห่ง
               - สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง

การระบายน้ำ
               - พื้นที่ที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  50%   ของพื้นที่ทั้งหมด
               - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  5  วัน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน
               - เครื่องสูบน้ำ  2  เครื่อง

ขยะ
               1. ปริมาณขยะ  2  ตัน/วัน
               2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  1  คัน
               3. ขยะที่เก็บขนได้   จำนวน   2   ตัน / วัน
               4. ขยะที่กำจัดได้    2  ตัน/วัน  โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และแยกประเภทขยะกองบนพื้น และเผา
               5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน  12  ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองผึ้ง  ตำบลทากาศ ห่างจากเทศบาลตำบลทากาศ 4  กม. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน   11  ไร่ แล้วหมุนเวียนมาบริหารการจัดการที่เดิมได้อีกคาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก   35  ปี

หน้าที่ของเทศบาลมีอะไรบ้าง ?  หน้าที่ของเทศบาลมี 2 ประเภทคือ

 1. หน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

 2. หน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

 3. รักความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

 7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขต เทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือประปา

 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

 3. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม

 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

 9. เทศพาณิชย์

เทศบาลนำเงินจากไหนมาพัฒนาเทศบาล ?
           ในการพัฒนาเทศบาล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เงินที่เทศบาลใช้ในการพัฒนามาจาก “รายได้ของเทศบาล” ซึ่งมาจากการจัดเก็บ ต่อไปนี้

 1. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

 2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

 3. รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล

 4. รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์

 5. พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

 6. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ (การกู้เงินตาม ข้อ 6 เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา เทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว)

 7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 8. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้

 9. รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินงานของเทศบาล ?
          
สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล มีบุคคล 3 ฝ่าย เป็นผู้ดำเนินงานมีดังนี้

 1. สภาเทศบาล ซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล ในสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภา 12 คน มีประธานสภา 1 คน รองประธาน 1 คน ประธานสภา มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล ควบคุม บังคับบัญชา รักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก

 2. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร

 3. พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงาน หรือ อาจจะนอกสำนักงานก็ได้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ

เทศบาลกับชุมชนในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?
          เทศบาลกับชุมชนในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คือเทศบาลต้องติดต่อ และให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งด้านงานทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลจะช่วยพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ?
          
เทศบาลมีหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนาท้องถิ่น ใน 5 สาขา เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลพัฒนาโดยให้ท้องถิ่นมีระบบการคมนาคม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานอำนวยความสะดวกในประชาชนในเขตเทศบาล

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาลพัฒนาด้านการกระจายรายได้ในท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 3. การพัฒนาด้านสังคม เทศบาลพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุขของคนในชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับท้องถิ่น

 4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เทศบาลได้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการ ที่มี มาตรฐานและคุณภาพ และการรองรับการถ่ายโอนภาระกิจสู่ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ

 5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาลได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ซึ่งจะทำให้การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลทากาศเป็นเทศบาลชั้นใด ?
          
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็นเทศบาลตำบลทากาศ เป็นเทศบาลชั้น 7 เนื่องจากมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 5 ล้าน ซึ่งการกำหนดชั้นของเทศบาลนั้น มีรายได้เป็นมาตรฐานการจัดลำดับชั้น

รายได้ของเทศบาลตำบลทากาศได้มาจากไหนบ้าง ?   รายได้ของเทศาลตำบลทากาศมาจากแหล่งรายได้ดังนี้

 1. ภาษีอากร

 2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

 3. รายได้จากทรัพย์สิน

 4. รายได้เบ็ดเตล็ด

 5. เงินอุดหนุน