แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 7
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566(ประกาศใช้) 105
ประกาศปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1) 76
ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ 85
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ 93
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 72
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 104
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่องแต่งตั้งรองนายกฯ เลขานุการฯ และที่ปรึกษา 95
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 679
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจ 717