แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. 2561 256
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 287
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 339
ข้อบังคับเทศบาลตำบลทากาศ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทากาศ พ.ศ. 2561 256
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจ 284
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 446
ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 616
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและเทพื้นคอนกรีต 489
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง 1714
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 540