แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. 2561 149
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 164
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 230
ข้อบังคับเทศบาลตำบลทากาศ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทากาศ พ.ศ. 2561 152
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจ 166
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 331
ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 512
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและเทพื้นคอนกรีต 381
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง 908
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 410