แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. 2561 177
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 192
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 254
ข้อบังคับเทศบาลตำบลทากาศ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทากาศ พ.ศ. 2561 181
ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจ 191
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 361
ประกาศ การแสดงเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 539
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและเทพื้นคอนกรีต 403
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง 989
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 439