แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566(ประกาศใช้) 43
ประกาศปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1) 33
ประกาศโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ 32
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ 41
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 40
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 50
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่องแต่งตั้งรองนายกฯ เลขานุการฯ และที่ปรึกษา 47
ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. 2561 418
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 629
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 687