แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทากาศ - ท้องฝาย 524
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) 518
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 487
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลทากาศ 529
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 503
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 447
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.พร้อมถมดินลูกรังถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 354
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ 550
สรุปประมาณราคาและรายละเอียดการประมาณการราคากลาง 531
ประมูลจ้างการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavemaent in-Place Recycling) วงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 426