แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 443
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลทากาศ 491
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 460
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 406
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.พร้อมถมดินลูกรังถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 316
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและงานเทคอนกรีตฝาปิดรางระบายน้ำ 502
สรุปประมาณราคาและรายละเอียดการประมาณการราคากลาง 480
ประมูลจ้างการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavemaent in-Place Recycling) วงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 378
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสาธารณะบ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 406
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ ถึงบ้านดอยคำ 319