ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขน กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ เก็บขน กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)