ร่างจ้างเหมาบริการ เก็บขน กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ

ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างเหมาบริการ เก็บขน กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ
(สำหรับวิจารณ์)