ฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทากาศ จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559
วันนี้(19 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายแสวงชัย ยศกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นคืนชีพ,การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด (ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลแม่ทา) และ การให้ความรู้วิธีการดับเพลิง โดยใช้ถังเคมี การสาธิตการฝึกอพยพผู้ประสบภัยจากอุทกภัย – ดินโคลนถล่ม (ทีมงานวิทยากรจาก ชุดครูฝึกฯ จังหวัดลำพูน) ทั้งนี้เพื่อเป็นให้ความรู้ ต่อ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลทากาศ สมาชิกกู้ชีพกู้ภัย สมาชิกอปพร.และคณะครู นักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิธีการมากขึ้น อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ดังนั้นเทศบาลตำบลทากาศ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น