โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการ    เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ

(เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

*************************************************************************************

๑.    หลักการและเหตุผล

ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อมุ่งเน้น ใช้การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน  ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับในระดับพื้นที่ โดยการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กำหนดมาตรการเน้นหนักขึ้น โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์บริบทในพื้นที่ ปัจจัยแวดล้อมและระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย

  มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังนี้

            ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยใช้มาตรการทางสังคมในการควบคุม ป้องปราม และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

          ๒.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)    ได้แก่          ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่    ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถรับจ้างไม่ประจำทาง และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ ในลักษณะที่อาจก่อให้อันตราย ตลอดจนเข้มงวดกวดขันในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เป็นพิเศษ

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลทากาศ จึงจัดทำ โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 –4 มกราคม 2559 เพื่อ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ใช้ชื่อว่า “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙”และสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙   ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ และบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู

เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม

- เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

- เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง

คำจำกัดความ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน  ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ในช่วงเวลา ๐๐.๐๑ น.  ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑  ป้องกัน ดูแล และลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ 

    ๒.๒  เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล  (ช่วง  ๗วันอันตราย)

     2.3 เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการและสนับสนุนอัตรากำลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่

            ๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนผู้ใช้ถนน/นักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ /  ดำเนินโครงการ

- ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ และบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู

               ๕.  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

  -  ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 –4 มกราคม 2559

๖ . วิธีการดำเนินงาน

            -   จัดทำคำสั่งมอบหมาย สมาชิก อปพร.เวรยาม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง    ณ จุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู เพื่อดูแล และลดอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติภัยภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทากาศ          

             ๗.  สถานที่

-  ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทากาศ และบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจร่วมป้อมยามหนองหมู

๘.  งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

-  ไม่ใช้งบประมาณ

              ๙.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   - ลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

                   - สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว

                   - ลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย