แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งเทศบาลตำบลทากาศ ที่ 843/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 135
คำสั่งเทศบาลตำบลทากาศ ที่ 845/2564 เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทากาศ 220
คำสั่งเทศบาลตำบลทากาศ ที่ 844/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 91
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 139
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล-ที่-468-2564 145
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล-ที่-469-2564 133
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน-ที่-472-2564 116
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น-ที่470-2564 136
คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล-พนักงานครู-ลูกจ้างประจำ-ที่-471-2564 182
คำสั่ง471-มอบหมายงานและความรับผิดชอบ 162