แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 310
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 212
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 198
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 298
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 376
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 315
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 538
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 413
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 530
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 432