แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 113
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 118
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 113
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 191
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 276
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 213
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 383
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 306
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 364
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 338