แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 76
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 81
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 79
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 157
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 244
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 179
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 325
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 273
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 317
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 309