แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 159
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 149
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 141
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 225
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 304
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 242
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 435
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 339
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 427
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 369