แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งเรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 35
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล-ที่-468-2564 16
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล-ที่-469-2564 19
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน-ที่-472-2564 27
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น-ที่470-2564 16
คำสั่งการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล-พนักงานครู-ลูกจ้างประจำ-ที่-471-2564 50
คำสั่ง471-มอบหมายงานและความรับผิดชอบ 25
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 14
มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด 15
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด 19