แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทากาศ ที่ 530/2563 480
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ 529/2563 199
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการปลัดเทศบาล ที่ 528/2563 276
คำสั่ง เทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดเทศบาล ที่ 474/2563 108
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 616
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 411
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 430
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 466
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 738
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 495