แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 383
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 243
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 224
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 325
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 406
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 342
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 560
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 436
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 560
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 453