แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 29
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 37
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 36
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 116
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 193
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 139
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2560 275
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 238
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 268
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 265