แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงาน2562 223
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง2562 184
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล62 173
คำสั่ง การมอบอำนาจการตัดสินใจ 260
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-61 348
คำสั่ง-การมอบหมายงานและความรับผิดชอบฯ-60 285
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี 2561 497
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมอบเบี้ยยังชีพ 2559 385
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการในเวลาพักเที่ยง 2559 486
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 2559 410