รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูเทศบาล

รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูเทศบาล