ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ
เรื่อง ปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน