ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร