บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลทากาศ
เรื่อง บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563