แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ 48
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 31
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 33
ประกาศปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศ 75
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 72
มาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 53
ประกาศ เทศบาลตำบลทากาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 52
ประกาศเทศบาลตำบลทากาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2563 ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 135
บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 441
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 449