พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมดับบ้านดับเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม Convention Center โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวต้อนรับ และการจัดแถลงข่าว "ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสูงพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด" โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ และนายจรัญ ดวงสะเก็ด นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พร้อมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบก้าวกระโดด