โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลทากาศ จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ