โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทากาศ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ