การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลทากาศ ดำเนินการจัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ