เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนครอบครัว

วันที่ 26 เมษายน 2562 งานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เยาวชนและผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พมจ.ลำพูน เทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลตรีเตี้ย เทศบาลตำบลศรีบัวบาน