ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทากาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ