ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Plan) ปี 2565 ทั้งหมด 33 ราย และปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา