ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ร่วมดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นางจันทร์ฉาย ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมากาศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 บ้านทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามมาตรการ ครั้งที่ 1และ2 รัศมีรอบบ้านผู้ป่วย 100 เมตร