ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ

วันที่7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งได้มีการพิจารณาการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ จำนวน 5รายและการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 7 ราย