ประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอำไพ มากาศ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล