ประชุมตามโครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติโครงการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทา ร่วมประชุมตามโครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยมี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ได้พบปะกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำลังใจและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมทุกภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งติดตามงานนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ