จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลทากาศ จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น