ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานการประชุม