นายอำเภอแม่ทา ติดตามผลการดำเนินการ การลงทะเบียน “LAMPHUN ATK Passport”

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ติดตามผลการดำเนินการ การลงทะเบียน “LAMPHUN ATK Passport” สมุดประจำตัวของกลุ่มที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของเทศบาลตำบลทากาศ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ผู้ที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้ามาในจังหวัดลำพูน ที่จะมาประกอบอาชีพเพื่อการขนส่งสินค้า การใช้แรงงาน การเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การเร่ขายสินค้า หรือ การประกอบอาชีพอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่จังหวัดลำพูนที่ 82/2564
โดยสามารถลงทะเบียน ยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทากาศ เพื่อรับการตรวจ โดยชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน ที่ผู้เดินทางเข้ามาจะได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้น ATK "Antigen Test Kit" ต่อไป