โครงการพระราชดำริบ้านเกาะทราย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพระราชดำริบ้านเกาะทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกาะทราย
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยมี คุณหมอปิยนุช พวงมาลัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ เป็นผู้ให้ความรู้