มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ 1.นายจักราวุธ ตุ้ยกาศ 2.นายคำ ยะกาศ. 3.นางสาวเกสร กิจธาธัญ 4.นางลัดดา จี้รัตน์ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ