การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ทองจินดา ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศ ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ