โครงการพระราชดำริบ้านทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทากาศ นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพระราชดำริบ้านทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564
พร้อมด้วย นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายเทศมนตรี และนางสาวมิรดา วรรณตุง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านทากาศ ได้ใช้โอกาสนี้ พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยมี คุณหมอปิยนุช พวงมาลัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ เป็นผู้ให้ความรู้